Anasayfa > Projeler > Tamamlanan Projeler > Arıtma Tesisi Projesi

Arıtma Tesisi Projesi

ADIYAMAN ATIKSU ARITMA TESİSİ RAPORU

GENEL BİLGİLER:

07.06.2013 sözleşme tarihli Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisi, toplam ihale bedeli  17.295.414,39 EUR olup, müşavir firma Fichtner Water&Transportation –Su Yapı Müşavirlik A.Ş. konsorsiyumu ve yüklenici  firması Passavant Roediger – Seç Yapı İnş.Ltd.Şti. konsorsiyumudur. Finansman  %85 AB Hibesi, %6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ve %9 BELEDİYE BÜTÇESİ olarak sağlanmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisiyle birlikte yılladır Atatürk Barajı’na deşarj edilen atıklar, arıtma işlemine tabi tutularak, baraj göletinin kirlenmesinin önüne geçilecektir. Tesisin ortalama hizmet süresi için 2025 yılı öngörülmüş olup, ilave kapasite artırım inşaatlarıyla bu süre 2040 yılı  bir tarihe aktarılacaktır. Tesisin günlük kapasitesi 32808 metreküp/gün, maksimum akışı 2878 metreküp/saat, tasarlanan akış 2135 metreküp/saat ve minimum akış 858 metreküp/saat olarak tasarlanmıştır.

GENEL GÖRÜNÜM:

Tesiste yer alan üniteler ve havuzlar şu şekildedir;

1.Giriş Yapısı

2.Izgara(Kaba&İnce) Binası

3.Giriş Debi Ölçümü

4.Kum ve Yağ Tutucu Havuz

5.Ön Çökeltme Havuzu

6.Havalandırma Havuzu

7.Blower Binası

8.Son Çökeltme Havuzu

9.Son Çökeltme Havuzu Dağıtım Yapısı

10.Desülfürizasyon Ünitesi

11.Deşarj Yapısı

12.Çıkış Debi Ölçümü

13.Çürütücü Tank ve Kontrol Binası

14.Ön Yoğunlaştırıcı Havuz

15.Çürümüş Çamur Depolama Havuzu

16.Ön Fermantasyon Havuzu

17.Geri Devir Pompa İstasyonu

18.Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Binası

19.Çamur Depolama Alanı

20.Biyogaz Depolama Balonu

21.Gaz Yakıcı

22.Koku Giderme Ünitesi

23.İdari Bina

24.Bekçi Kulübesi

25.Atölye&Garaj ve Depo Binası

26.Trafo Binası

27.Laboratuvar(İdari Bina İçerisinde)

28.SCADA Kontrol Odası(İdari Bina İçerisinde)

 1.Giriş Yapısı:

Giriş yapısı, atık suyun tesise girdiği ilk yerdir. Adıyaman Şehri genelinde imalatı yapılan kollektör hatlarıyla toplanan atık su, Ø1000 mm çaplı Doğu kollektörü ve Ø1200 mm çaplı Batı kollektörü  ile giriş yapısına ve tesise giriş yapmaktadır. Ayrıca aşırı debi gelmesi durumu göz önünde bulundurularak, Ø1000 mm çapında by-pass hattı da sistemde mevcuttur.

2.Izgara(Kaba&İnce) Binası:

Izgara binasında kaba ve ince ızgara olmak üzere iki tip ızgara bulunmakta olup, her bir ızgara tipinden ikişer adet bulunmaktadır. Kaba ızgaralar 20 mm, ince ızgaralar ise 6 mm çapına kadar büyüklükteki malzemeleri tutmaktadır. Izgaralar 1,75 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde kanalların içine monte edilmiştir.

 3.Kum ve Yağ Tutucu Havuz:

Kum ve yağ tutucu her biri 176,8 metreküp hacimli iki havuzdan oluşmaktadır.Burada ızgaralardan geçerek gelen atık suyun yüzeyinde biriken yağ denilen maddenin, havuz üzerindeki köprü yardımıyla yüzeyden sıyırılması ve kumdan ayrıştırılması işlemi gerçekleşmektedir.Havuzların dibinde bulunan kum pompaları sayesinde, atıksu içinde biriken kum, ızgara binası içinde bulunan kum ayrıştırıcı üniteye basılır ve konteynırlara doldurulur. Ayrıca kum ve yağ tutucu havuz öncesinde bulunan küçük blowerlar sayesinde kum ve yağ tutucu havuza hava verilerek, atık su içerindeki organik maddenin dibe çökmesi engelleniyor.

4.Ön Çökeltme Havuzu:

Her birinin hacmi 972 metreküp olan iki havuzdan oluşmaktadır. Burada oluşan ham çamur pompalar yardımıyla ön fermantasyon tankına basılır ve atık su havalandırma havuzuna verilir.

5.Havalandırma Havuzu:

Havalandırma havuzu her biri 10991 metreküp hacimli iki havuzdan oluşmaktadır. Aynı zamanda her bir havuz kendi içinde üç kısıma ayrılmaktadır.Bu kısımlar Aneaorobik, Anoksik ve Aerobik kısımlardır.İç geri devir pompaları yardımıyla havuzdaki bakteri yoğunluğu sürekli sabit tutulamaya çalışılmaktadır.Anoksik kısımda denitrifikasyon, aerobik kısımda ise nitrifikasyon işlemleri gerçekleşmektedir.Aerobik(oksijenli) kısma, blower binasındaki blowerlardan havuzun dibindeki difüzörler sayesinde oksijen verilmektedir.Dizayn havalandırma havuzundaki bakteri popülasyonu 4000 mg/lt olacak şekildedir.

6.Son Çökeltme Havuzları ve Dağtım Yapısı:

Son Çökeltme havuzları iki adet olup her birinin hacmi 6372 metreküptür.Son çökeltme havuzları, suyun deşarjından önceki son kısımdır. Burada aktif çamur köprülerdeki sıyırıcılarla havuzun dibinden sıyırılarak geri devir pompa istasyonuna verilir, su ise savaklanarak çıkış yapısına verilir.Son çökeltme havuzları öncesindeki dağıtım yapısı, havalandırma tankından gelen atıksuyun ikiye ayrılarak son çökeltme havuzlarına verilmesini sağlar.Aynı zamanda her bir köprü üzerinde 1,7 Kw ve 20 metreküp/saat kapasiteli yüzey köpük pompaları bulunmaktadır.

 7.Anaerobik Çürütücü Tank(Digester):

3900 metreküp hacimli bu tankta, çamurun 600 Kw kapasiteli ısı eşanjörü yardımıyla ısıtılarak ve aynı zamanda tepesindeki karıştı sayesinde karıştırma işlemi gerçekleştirilerek metan gazı oluşumu sağlanmaktadır.

8.Desülfirazasyon Ünitesi:

Bu ünite sayesinde gaz oluşumu esnasında meydana gelecek sülfür ve bileşeni gazlar içeresindeki sülfürün filtrasyonu sağlanmaktadır.

9.Ön Yoğunlaştırıcı-Çürümüş Çamur Depolayıcı-Ön Fermentasyon Tankları:

Ön fermentasyon tankında ilk çökeltme havuzlarından gelen ham çamur fermente edilerek uçucu doymuş asit üretimi sağlanır.Ve çamur Ön yoğunlaştırıcı tanka verilir.Filtre edilen ve uçucu doymuş asitçe zengin atıksu ise anaerobik tanka basılarak, biyolojik atıksu arıtma işlemini sırasında biyolojik fosfor gideriminde etkili rol oynar.

Ön Fermantasyon Tank Hacmi: 372 metreküp

Ön Yoğunlaştırıcı Tank Hacmi:253,3 metereküp

Çürümüş Çamur Depolayıcı Tank:261 metreküp 

10.Biyogaz Depolama Balonu:

Biyogaz depolama balonunda,çürütülmüş çamurdan elde edilen metan gazının depolanması sağlanır. Hacmi 2640 metreküptür.

11.Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Binası:

Bu bina içerisinde kapasitesi 12 metreküp/saat olan 2 adet santrifüj tipi mekanik çamur susuzlaştırma ünitesi, kapasitesi 50 metreküp/saat olan 2 adet bant tipi çamur yoğunlaştırıcı ve polimer madde dozlama ünitesi yer almaktadır. Bu üniteler sayesinde %6 kadar bir kuru madde içeriği elde edilmiş olacaktır.

12.Koku Giderme Ünitesi:

Koku giderme ünitesi sayesinde Izgara binasında, Ön Yoğunlaştırıcı-Çürümüş Çamur Depolayıcı-Ön Fermentasyon Tanklarında ve Çamur Yoğunlaştırma&Susuzlaştırma Binasında oluşacak kokuların giderilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

13.Geri Devir Pompa İstasyonu:

Geri Devir pompa istasyonunda her birinin kapasitesi 4980 metreküp/saat olan 3 santrifüj pompası bulunmaktadır.Burda oluşan aktif çamurun bir kısmı çamur susuzlaştırma ve yoğunlaştırma ünitesine basılırken, bir kısmı ise ön çökeltme havuzunun son kısmına basılmaktadır.Bir kısım aktif çamurun ön çökeltme havuzunun sonuna basılmasındaki amaç sistemdeki gerekli bakteri konsantrasyonu değerini sürekli sağlayabilmektir.

14.Blower Binası:

Blower Binasında her birinin kapasitesi 250 Kw ve 108 metreküp/dakika olan 3 adet blower ünitesi bulunmaktadır.Burdaki amaç havalandırma havuzunun aerobik kısmına oksijen verilerek organik maddenin havuza çökmesini engelleyip, havuzdaki bakterilerin beslenmesini sağlamaktır.

15.Çamur Depolama Alanı:

Bu alan geçici depolama alanı olup, çamur susuzlaştırma ve yoğunlaştırma ünitesinden çıkan çamurun depolanması için hazırlanmıştır.

16.Gaz Yakıcı:

Gaz yakıcının amacı, sistemde oluşan fazla gazın yakılarak sistemden uzaklaştırılmasını sağlamaktır.

17.Laboratuvar:

İdari Bina içerisinde bulunan laboratuvarda giriş ve çıkış suları için BİO, KOİ ve AKM gibi testler yapılabilmesi için gerekli ekipmanların tümü bulunmaktadır.

18.SCADA Kontol Odası:

Burada SCADA kontrolü sayesinde tesis içerisinde sahada bulunan ekipmanların takibi yapılabilmekte ve  bu ekipmanların uzaktan kontrol edilebilmesi sağlanmaktadır.

19.Tesis Hakkında Ek Bilgiler:

Adıyaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde çürütülmüş çamurdan elde edilen gaz, CHP(gaz yakıp elektrik üreten ünite) ünitesinde yakılarak elektrik üretimi gerçekleşecek olup, tesisin ihtiyacı olan elektriğin yaklaşık %80 i kadarını karşılaması beklenmektedir.

Giriş ve çıkışta bulunan numune alma cihazları sayesinde, numuneler periyodik olarak alınabilmekte ve numune alma cihazlarının süresi isteğe göre ayarlanabilmektedir.

Ayrıca giriş ve çıkış debimetreleri sayesinde tesise giren yada çıkan toplam ve anlık su debileri görülebilmektedir.

Geri devir pompa istasyonunda bulunan debimetre sayesinde ise sisteme geri devri sağlanan aktif çamur miktarı ölçülebilmektedir.